โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้วิธีเอาตัวรอด (รู้รอด ปลอดภัย)

ข่าวกิจกรรม
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดทำโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้วิธีเอาตัวรอด (รู้รอด ปลอดภัย) ในวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้นักเรียนและครูผู้ดูแลเด็กรู้จักหลีกเลี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุในชีวิตประจำวัน
2. เพื่อนักเรียนและครูผู้ดูแลเด็กรู้จักป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตเด็กปฐมวัยอย่างถูกวิธี
3. เพื่อให้นักเรียนและครูผู้ดูแลเด็กมีความพร้อมเมื่อเกิดเหตุภัยต่าง ๆ ได้ฝึกปฏิบัติจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงในแต่ละภัย การจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิธีเอาตัวรอด (รู้รอด ปลอดภัย)
โดยมีกิจกรรม จํานวน 5 กิจกรรม ได้แก่
1.ฐานกิจกรรมหนูน้อยปลอดภัยสร้างวินัยจราจร
2. ฐานกิจกรรมซักซ้อมในเหตุการณ์สมมติเมื่อติดอยู่ในรถยนต์
3.ฐานที่กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
4. ฐานกิจกรรมปลอดภัยจากการจมน้ำ อย่าเก็บ อย่าก้ม อย่าใกล้
5.ฐานกิจกรรมเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหว

Loading