โครงการกาดหมั้ว คัวละอ่อน ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้เป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการกาดหมั้ว คัวละอ่อน” ประจำปีการศึกษา 2565       ณ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

โดยโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดกิจกรรม “โครงการกาดหมั้ว คัวละอ่อน” ประจำปีการศึกษา 2565 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกลักษณะนิสัย การช่วยเหลือตนเอง การประหยัด และการแบ่งเบาภาระ ของผู้ปกครอง เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด อดทนและการช่วยเหลือในการทำงานซึ่งกันและกัน การจัดโครงการกาดหมั้ว คัวละอ่อน ประจำปีการศึกษา 2565 ในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เหมาะสมตามวัย มีร้านค้า อนุบาล 2 และ พี่อนุบาล 3 ที่นำสินค้ามาขาย เช่น ผักปลอดสารพิษ ผลไม้ตามฤดูกาล ขนมไทย ฯ

Loading