แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ข้าวต้ม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

การป้องกันการทุจริต

แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ข้าวต้ม   อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

Loading