องค์กรความรู้ และคู่มีวิธีปฎิบัติ

งานการเจ้าหน้าที่

สรุปจรรยาบรรณและการแต่งกาย

การลงโทษทางวินัย

เทคนิคการประสานงาน

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์

การลงโทษทางวินัย

พรบคอมพิวเตอร์

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน

คู่มือการปฏิบัตงิาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

แผนการจัดการความรู้

Loading