แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

Uncategorized งานนโยบายและแผน

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

1.1คำนำ

1.ส่วนที่-1-สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

2.ส่วนที่-2-ยุทธศาสตร์การพัฒนา-อปท.

3.ส่วนที่-3-การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

4.บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ-ผ.01

5.บัญชีสรุปแผนพัฒนาหมู่บ้าน-แบบ-ผ.01.1

6.แผนพัฒนาท้องถิ่น-2566-2570-แบบ-ผ.02

7.รายละเอียดโครงการพัฒนาชุมชน-แบบ-ผ.02.1

8.รายละเอียดโครงการ-เกินศักยภาพ-แบบ-ผ.02.2

9.บัญชีครุภัณฑ์-แบบ-ผ.03

10.ส่วนที่-4-การติดตามและประเมินผล

Loading