แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ข้าวต้ม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

งานป้องกันการทุจริต

แผนการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ข้าวต้ม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

Loading