แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

➡ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส ที่ 1 เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม

➡ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส ที่ 2 เดือนมกราคม ถึง มีนาคม

➡ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส ที่ 3 เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน

➡ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 4 ที่ เดือนกรกฏาคม ถึง กันยายน

 

Loading