แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ข้าวต้ม องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ข้าวต้ม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยตรวจสอบภายใน

➡ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง2564

Loading