แบบฟอร์ม/คำร้อง งานพัฒนาชุมชน

Download เอกสาร

➡ แนวทางการยื่นเรื่องรับเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี พ.ศ.๒๕๖๓

➡ แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

➡ แบบคำขอลงทะเบียนรับเงอนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

➡ แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.01)

➡ แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

➡ แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรือน (แบบ ดร.02)

➡ หนังสือมอบอำนาจ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ

➡ หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงค์เคราะห์

Loading