แบบฟอร์ม/คำร้อง สำนักงานปลัด

Download เอกสาร

➡ คำร้องขอต่อใบอนุญาติ จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

➡ คำร้องขอต่อใบอนุญาติ ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

➡ คำร้องขอใบอนุญาติ ต่อใบอนุญาติ ประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ

➡ คำร้องขอรับใบอนุญาติ จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

➡ คำร้องขอรับใบอนุญาติ ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

➡ แบบคำขอต่อใบอนุญาติจัดตั้งตลาด

➡ แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

➡ แบบตรวจสอบสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

➡ แบบรับเรื่องราวร้องทุกข์

➡ แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุน การอุดหนนการดำเนินการโครงการ

Loading