แบบฟอร์ม/คำร้อง งานเกษตร

Download เอกสาร

➡ แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลที่แจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (กรณีเกษตรกรแจ้งขอแก้ไขข้อมูล)

➡ แบบคำร้องขอปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนเกษตร

➡ แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ขึ้นทะเบียน

➡ แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนเกษตร (กรณีสมาชิกในครัวเรือนเกษตรเป็นผู้ดำเนินการ)

➡ แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนเกษตร (กรณีหัวหน้าครัวเรือนเกษตรเป็นผู้ดำเนินการ)

➡ แบบคำร้องขอยกเลิกทะเบียนเกษตรกร (กรณี หน.ครัวเรือนเกษตรเสียชีวิตและไม่มีสมาชิกในครัวเรือนเกษตร)

➡ แบบคำร้องขอยกเลิกทะเบียนเกษตรกร (กรณีสมาชิกในครัวเรือนเกษตรเป็นผู้ดำเนินการ)

➡ แบบคำร้องขอยกเลิกทะเบียนเกษตรกร (กรณีหัวหน้าครัวเรือนเกษตรเป็นผู้ดำเนินการ)

➡ แบบคำร้องทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สำหรับครัวเรือนเกษตรกร)

➡ หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อการเกษตร

➡ หนังสือรับรองการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตร ยกเว้น ไม้ผลยืนต้น

➡ หนังสือรับรองการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์

Loading