แบบฟอร์ม คำร้อง กองช่าง

Download เอกสาร

➡ คำขอต่ออนุญาติประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.๓)

➡ บันทึกการตรวจสอบสถานที่ประกอบการพิจารณาอยุญาติขุดดิน ถมดิน

➡ แบบคำร้องทั่วไป

➡ ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ (แบบ ธพ.ป.๑)

➡ ประสานขอใช้ไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า

➡ แผนที่ตำบลแม่ข้าวต้ม

➡ ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด

➡ รายการหลักฐานต่างๆ ในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ดัดแปลงอาคาร

➡ ราษฎรขอรับรองสิ่งปลูกสร้างในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธ์์

➡ หนังสือมอบอำนาจ

➡ หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน

➡ หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน

Loading