แบบฟอร์ม/คำร้อง กองคลัง

Download เอกสาร

➡ คำขอจดทะเบียน

➡ คำร้องขอแก้ไขรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓)

➡ แบบแจ้งยกเลิกป้าย

➡ แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)

➡ คำร้องขอผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

Loading