เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

งานภาษีและเก็บรายได้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

➡ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

Loading