เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งานป้องกันการทุจริต งานร้องเรียนร้องทุกข์

เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564