อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนชุมชนฯ

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนชุมชนและแผนพัฒนา อบต.แม่ข้าวต้ม แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประธานกลุ่มต่างๆ ในตำบลแม่ข้าวต้ม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนา อบต. ให้การจัดทำและประสานแผนสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนา อบต.แม่ข้าวต้ม ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

Loading