หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งานการเจ้าหน้าที่

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3. การพัฒนาบุคลากร

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

Loading