หนังสือรับรองและยืนยันการมีชีวิตผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

➡ รับรองการมีชีวิตคนพิการรับเบี้ยยังชีพ-1-64

➡ รับรองการมีชีวิตคนพิการรับเบี้ยยังชีพ-2-64

➡ รับรองการมีชีวิตคนพิการรับเบี้ยยังชีพ-3-64

➡ รับรองการมีชีวิตคนพิการรับเบี้ยยังชีพ-4-64

➡ รับรองการมีชีวิตคนพิการรับเบี้ยยังชีพ-5-64

➡ รับรองการมีชีวิตคนพิการรับเบี้ยยังชีพ-6-64

➡ รับรองการมีชีวิตคนพิการรับเบี้ยยังชีพ-7-64

➡ รับรองการมีชีวิตคนพิการรับเบี้ยยังชีพ-8-64

➡ รับรองการมีชีวิตคนพิการรับเบี้ยยังชีพ-9-64

➡ รับรองการมีชีวิตคนพิการรับเบี้ยยังชีพ-10-64

➡ รับรองการมีชีวิตคนพิการรับเบี้ยยังชีพ-11-64

➡ รับรองการมีชีวิตคนพิการรับเบี้ยยังชีพ-12-64

Loading