หนังสือรับรองและยืนยันการมีชีวิตผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

➡ รับรองการมีชีวิตผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ-1-64

➡ รับรองการมีชีวิตผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ-2-64

➡ รับรองการมีชีวิตผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ-3-64

➡ รับรองการมีชีวิตผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ-4-64

➡ รับรองการมีชีวิตผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ-5-64

➡ รับรองการมีชีวิตผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ-6-64

➡ รับรองการมีชีวิตผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ-7-64

➡ รับรองการมีชีวิตผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ-8-64

➡ รับรองการมีชีวิตผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ-9-64

➡ รับรองการมีชีวิตผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ-10-64

➡ รับรองการมีชีวิตผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ-11-64

➡ รับรองการมีชีวิตผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ-12-64

Loading