สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ที่ตั้ง

          ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  โดยได้รับการประกาศจัดตั้งยกฐานะจากสภาตำบลแม่ข้าวต้ม  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม  เมื่อวันที่  2  มีนาคม  พ.ศ. 2538  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ตั้งอยู่เลขที่ 159  หมู่ที่ 19  ตำบลแม่ข้าวต้ม  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์  57100  ลักษณะที่ตั้ง  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ  ของอำเภอเมืองเชียงราย  อยู่ห่างประมาณ  17  กิโลเมตร   มีพื้นที่ประมาณ  102  ตารางกิโลเมตร  (63,750 ไร่)

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลแม่ข้าวต้ม  มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูง และเป็นภูเขาบางส่วน  มีพื้นที่ตอนกลางตำบลเป็นที่ราบ     ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยและใช้ทำการเกษตร  มีแม่น้ำกกไหลผ่านหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่ข้าวต้มทั้งตำบล  มีพื้นที่ป่าไม้และภูเขาอยู่ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของตำบล  และมีถนนตัดผ่านทุกหมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้

ทิศเหนือ           ติดต่อกับอำเภอแม่จัน     จังหวัดเชียงราย

ทิศใต้               ติดต่อกับตำบลริมกก  อำเภอเมืองเชียงราย

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และลำน้ำกก

ทิศตะวันตก        ติดต่อกับตำบลนางแล  และตำบลท่าสุด  อำเภอเมืองเชียงราย

เขตการปกครอง  แบ่งออกเป็น   23   หมู่บ้าน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้ปกครอง ตำแหน่ง สถิติประชากร

(คน)

สถิติบ้าน

(ครัวเรือน)

17 สันต้นกอก นางสาวอัศเจรีย์ นามวงค์ กำนันตำบลแม่ข้าวต้ม 343 149
1 แม่ข้าวต้ม นายคนอง ธนูแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 401 225
2 ป่าซาง นายชูวิทย์  จันทร์คำ ผู้ใหญ่บ้าน 526 270
3 กองยาว นายพลรัตน์  กุนนา ผู้ใหญ่บ้าน 657 286
4 สันต้นแฟน นายสมบูรณ์  บุญทา ผู้ใหญ่บ้าน 568 272
5 หนองบัวแดง นายเลย  นามวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 485 219
6 ห้วยเจริญ นายอินแหวง  สุปัญโญ ผู้ใหญ่บ้าน 659 283
7 โล๊ะป่าห้า นายเจิดศักดิ์  สิงห์สุข ผู้ใหญ่บ้าน 446 202
8 ห้วยอ้ม นายวราวุฒิ  ชุ่มมงคล ผู้ใหญ่บ้าน 256 122
9 ห้วยอ้มใหม่ นายสุข  เขื่อนคำป้อ ผู้ใหญ่บ้าน 405 190
10 ปางลาว นายสำรอง  ชราศรี ผู้ใหญ่บ้าน 778 246
11 เวียงกลาง นายคำรณ  วงค์มูล ผู้ใหญ่บ้าน 1,288 407
12 โกสินทร์นิมิตร นายอินจันทร์  นัยติ๊บ ผู้ใหญ่บ้าน 454 186
13 ใหม่ นายพรมมา  อินใจ ผู้ใหญ่บ้าน 438 194
14 ก๊อดยาว นายประสงค์  นันทะชู ผู้ใหญ่บ้าน 363 122
15 ใหม่บัวแดง นายพีรพงษ์  ปัญญาวิชา ผู้ใหญ่บ้าน 530 261
16 ป่าซางหัวฝาย นายเจนวิทย์  ธิดาเรือง ผู้ใหญ่บ้าน 646 312
18 ดอยเทวา นายถวิล  พรชัยรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 371 159
19 เกษแก้ว นายศรีทอน  ใจสมิง ผู้ใหญ่บ้าน 594 219
20 ประชาร่วมมิตร นายเดชา  เป็นมงคล ผู้ใหญ่บ้าน 746 210
21 เวียงกลาง นายชัยวัฒน์  แซ่ย่าง ผู้ใหญ่บ้าน 711 176
22 โล๊ะป่าห้าใหม่ นายทรงฤทธิ์  สุวรรณรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 533 178
23 ทรายมูล นายประชาติ  บั้งเงิน ผู้ใหญ่บ้าน 472 176
รวม 12,670 5,064

 

มีสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลแม่ข้าวต้ม  ได้แก่

ลำดับที่ ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง หมู่ที่  17  ตำบลแม่ข้าวต้ม  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่  12  ตำบลแม่ข้าวต้ม  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย
3 โรงเรียนบ้านปางลาว หมู่ที่  ๑๐  ตำบลแม่ข้าวต้ม  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย
4 โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา    หมู่ที่  ๖  ตำบลแม่ข้าวต้ม  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย
5 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า    หมู่ที่  ๗  ตำบลแม่ข้าวต้ม  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนบ้านเวียงกลาง หมู่ที่  ๒๑  ตำบลแม่ข้าวต้ม  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม หมู่ที่  ๑๙  ตำบลแม่ข้าวต้ม  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเจริญวิทยา    หมู่ที่  6  ตำบลแม่ข้าวต้ม  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโล๊ะป่าห้า    หมู่ที่  7  ตำบลแม่ข้าวต้ม  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย
10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเวียงกลาง    หมู่ที่  21  ตำบลแม่ข้าวต้ม  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย
11 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม หมู่ที่  19  ตำบลแม่ข้าวต้ม  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย
12 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเชียงราย ประจำตำบลแม่ข้าวต้ม    หมู่ที่  19  ตำบลแม่ข้าวต้ม  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย
   หมู่ที่  22  ตำบลแม่ข้าวต้ม  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

สาธารณสุข

-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ข้าวต้ม  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๙ บ้านเกษแก้ว

-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโล๊ะป่าห้า  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒๒ บ้านโล๊ะป่าห้า

 

แหล่งท่องเที่ยวในตำบลแม่ข้าวต้ม

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว หมู่ที่ บ้าน
วัดพระธาตุบุญร่มเย็น 2 บ้านทุ่งยาว
ไร่พีบี วัลเล่ย์ เชียงราย 7 บ้านโล๊ะป่าห้า
หาดทรายลำน้ำกก 15 บ้านใหม่บัวแดง
วัดพระธาตุกู่แก้ว 15 บ้านใหม่บัวแดง
อ่างเก็บน้ำหนองบัวแดง 15 บ้านใหม่บัวแดง
อ่างเก็บน้ำหนองผำ 18 บ้านดอยเทวา
วัดเกษแก้ว 19 บ้านเกษแก้ว
วัดป่ามหามงคล 20 บ้านประชาร่วมมิตร
วัดทรายมูล 23 บ้านทรายมูล
อ่างหนองผักหนาม 23 บ้านทรายมูล

ข้อมูล  ณ  เดือนกรกฎาคม  2562

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น

ด้านการเมือง – การบริหาร

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม มีการจัดองค์กรการบริหารงานออกเป็น 2  ส่วน  คือ

1.1 สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม  ที่ราษฎรเลือกตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 23  หมู่บ้าน   (ปัจจุบันมีสมาชิกสภา รวม  38  คน)   ซึ่งถือว่าเป็นผู้แทนปวงชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการและสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  มีประธานสภาและรองประธานสภา  ซึ่งเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   ให้นายอำเภอแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

1.2 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน   2   คน   และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   จำนวน  1  คน      ทำหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้ ให้มีพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็นกองต่าง ๆ  ตามปริมาณและคุณภาพของงาน โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในงานประจำทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อมูลสนามกีฬา / ลานกีฬา

ลำดับที่ สถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังกาย
1 สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
2 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1
3 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2
4 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3
5 สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
6 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4
7 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5
8 สนามกีฬาโรงเรียนห้วยเจริญวิทยา
9 สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า
10 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8
11 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9
12 สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปางลาว
13 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10
14 สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเวียงกลาง
15 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11
16 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12
17 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 13
18 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14
19 สนามกีฬากลางตำบลแม่ข้าวต้ม
20 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 15
21 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 16
22 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 17
23 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 18
24 ลานกีฬา อบต.แม่ข้าวต้ม
25 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 19
26 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 21
27 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 23