สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ที่ตั้ง

          ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  โดยได้รับการประกาศจัดตั้งยกฐานะจากสภาตำบลแม่ข้าวต้ม  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม  เมื่อวันที่  2  มีนาคม  พ.ศ. 2538  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ตั้งอยู่เลขที่ 159  หมู่ที่ 19  ตำบลแม่ข้าวต้ม  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์  57100  ลักษณะที่ตั้ง  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ  ของอำเภอเมืองเชียงราย  อยู่ห่างประมาณ  17  กิโลเมตร   มีพื้นที่ประมาณ  102  ตารางกิโลเมตร  (63,750 ไร่)

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลแม่ข้าวต้ม  มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูง และเป็นภูเขาบางส่วน  มีพื้นที่ตอนกลางตำบลเป็นที่ราบ     ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยและใช้ทำการเกษตร  มีแม่น้ำกกไหลผ่านหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่ข้าวต้มทั้งตำบล  มีพื้นที่ป่าไม้และภูเขาอยู่ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของตำบล  และมีถนนตัดผ่านทุกหมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้

ทิศเหนือ           ติดต่อกับอำเภอแม่จัน     จังหวัดเชียงราย

ทิศใต้                ติดต่อกับตำบลริมกก  อำเภอเมืองเชียงราย

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และลำน้ำกก

ทิศตะวันตก        ติดต่อกับตำบลนางแล  และตำบลท่าสุด  อำเภอเมืองเชียงราย

เขตการปกครอง  แบ่งออกเป็น   23   หมู่บ้าน 

หมู่ที่   ชื่อหมู่บ้าน   ผู้ปกครอง   ตำแหน่ง   ประชากร  ครัวเรือน
17 สันต้นกอก นางสาวอัศเจรีย์ นามวงค์ กำนัน 341 155
1 แม่ข้าวต้ม นายคนอง ธนูแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 399 249
2 ป่าซาง นายอินเนตร บั้งเงิน ผู้ใหญ่บ้าน 596 308
3 กองยาว นายสุวรรณ  กุนนา ผู้ใหญ่บ้าน 689 314
4 สันต้นแฟน นายกำพล  ปิงวง ผู้ใหญ่บ้าน 569 281
5 หนองบัวแดง นายสุวิทย์  จิตมะโน ผู้ใหญ่บ้าน 480 227
6 ห้วยเจริญ นายสมศักดิ์ สิทธิขันแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 661 305
7 โล๊ะป่าห้า นายอุดม สิงห์สุข ผู้ใหญ่บ้าน 428 206
8 ห้วยอ้ม นายวราวุฒิ  ชุ่มมงคล ผู้ใหญ่บ้าน 260 123
9 ห้วยอ้มใหม่ นายสมทิศ  มุกดา ผู้ใหญ่บ้าน 396 193
10 ปางลาว นายสำรอง  ชราศรี ผู้ใหญ่บ้าน 760 255
11 เวียงกลาง นายพาครศักดิ์ พสิษฐ์อัษฏายุธ ผู้ใหญ่บ้าน 1,321 417
12 โกสินทร์นิมิตร นายอินจันทร์  นัยติ๊บ ผู้ใหญ่บ้าน 436 193
13 ใหม่ นายสัมพันธ์  ทนทาน ผู้ใหญ่บ้าน 445 197
14 ก๊อดยาว นายประสงค์  นันทะชู ผู้ใหญ่บ้าน 370 126
15 ใหม่บัวแดง นายพีรพงษ์  ปัญญาวิชา ผู้ใหญ่บ้าน 535 283
16 ป่าซางหัวฝาย นายเจนวิทย์  ธิดาเรือง ผู้ใหญ่บ้าน 652 382
18 ดอยเทวา นายทวี  ดวงตา ผู้ใหญ่บ้าน 391 170
19 เกษแก้ว นายไพศาล  จันทร์ชุม ผู้ใหญ่บ้าน 596 240
20 ประชาร่วมมิตร นายเดชา  เป็นมงคล ผู้ใหญ่บ้าน 733 226
21 เวียงกลาง นายธนรัตน์  ปงเต็มใจ ผู้ใหญ่บ้าน 729 189
22 โล๊ะป่าห้าใหม่ นายเหมภาส  ลี้แสน ผู้ใหญ่บ้าน 535 185
23 ทรายมูล นายจรูณ  แก้วเนตร ผู้ใหญ่บ้าน 452 183
รวม 12,776 5,407

 

มีสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลแม่ข้าวต้ม  ได้แก่

ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง หมู่ที่  17  ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่  12  ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
3 โรงเรียนบ้านปางลาว หมู่ที่  10  ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
4 โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา หมู่ที่  6  ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย
5 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า หมู่ที่  7  ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย
6 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง หมู่ที่  21  ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
7 ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม หมู่ที่  19  ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเจริญวิทยา หมู่ที่  6  ตำบลแม่ข้าวต้ม  อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโล๊ะป่าห้า หมู่ที่  7  ตำบลแม่ข้าวต้ม  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย
10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเวียงกลาง หมู่ที่  21  ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
11 โรงเรียนอนุบาล อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่  19  ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย
12 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเชียงราย ประจำตำบลแม่ข้าวต้ม หมู่ที่  19  ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย
หมู่ที่ 22 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สาธารณสุข

-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ข้าวต้ม  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๙ บ้านเกษแก้ว

-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโล๊ะป่าห้า  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒๒ บ้านโล๊ะป่าห้า

 

แหล่งท่องเที่ยวในตำบลแม่ข้าวต้ม

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว หมู่ที่ บ้าน
วัดพระธาตุบุญร่มเย็น 2 บ้านทุ่งยาว
ไร่พีบี วัลเล่ย์ เชียงราย 7 บ้านโล๊ะป่าห้า
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 16 บ้านหัวฝาย
วัดพระธาตุกู่แก้วดอยงาม 15 บ้านใหม่บัวแดง
แหล่งเรียนรู้ผึ้งโพรงธรรมชาติ 6 บ้านสันก๋อยรุ่งเรือง
อ่างเก็บน้ำหนองผำ 18 บ้านดอยเทวา
วัดเกษแก้ว 19 บ้านเกษแก้ว
วัดป่ามหามงคล 20 บ้านประชาร่วมมิตร
วัดทรายมูล 23 บ้านทรายมูล
มูลนิธิอุบลรังศรีจุฬามณี 15 บ้านใหม่บัวแดง

ข้อมูล  ณ  เดือนธันวาคม  2564

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น

ด้านการเมือง – การบริหาร

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม มีการจัดองค์กรการบริหารงานออกเป็น 2  ส่วน  คือ

1.1 สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม  ที่ราษฎรเลือกตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 23  หมู่บ้าน   (ปัจจุบันมีสมาชิกสภา รวม  38  คน)   ซึ่งถือว่าเป็นผู้แทนปวงชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการและสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  มีประธานสภาและรองประธานสภา  ซึ่งเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   ให้นายอำเภอแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

1.2 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน   2   คน   และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   จำนวน  1  คน      ทำหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้ ให้มีพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็นกองต่าง ๆ  ตามปริมาณและคุณภาพของงาน โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในงานประจำทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อมูลสนามกีฬา / ลานกีฬา

ลำดับ สถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังกาย
1 สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
2 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1
3 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2
4 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3
5 สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
6 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4
7 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5
8 สนามกีฬาโรงเรียนห้วยเจริญวิทยา
9 สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า
10 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8
11 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9
12 สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปางลาว
13 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10
14 สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเวียงกลาง
15 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11
16 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12
17 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 13
18 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14
19 สนามกีฬากลางตำบลแม่ข้าวต้ม
20 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 15
21 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 16
22 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 17
23 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 18
24 ลานกีฬา อบต.แม่ข้าวต้ม
25 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 19
26 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 21
27 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 23