ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถาบันที่ให้การส่งเสริมการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ – อารมณ์ สังคม และสติปัญญาแก่เด็กปฐมวัย เป็นสถาบันแรกที่ปูพื้นฐานด้านการศึกษาให้แก่เด็กเล็กและผู้ดูแลเด็กเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองของเด็ก ที่ให้การเลี้ยงดูและด้วยความความอบอุ่น ทำให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการได้อย่างเหมาะสมกับวัย และยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็ก รวมทั้งได้รับการฝึกความมีระเบียบวินัย และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวนทั้งสิ้น 4 แห่ง ได้แก่

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเจริญ

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโล๊ะป่าห้า

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเวียงกลาง

มีเด็กประมาณทั้งสิ้น 175 คน ซึ่งได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และในการจัดกิจกรรมประจำวันได้เน้นการบูรณาการในกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวัด กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสริมประสบการณ์ และเกมการศึกษา เพื่อที่จะทำให้การเสริมสร้างความสามารถทางเชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้เด็กสนุกกับการเรียน เป็นการเสริมให้เด็กรักการเรียนมากขึ้น

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ตามมติเห็นชอบในการประชุม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 เพื่อจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับก่อนประถมศึกษาโดยเริ่มเปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – อนุบาลปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา และในปีการศึกษา 2560 เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 , 2 และ 3 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อมแก่เด็ก ให้มีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อย่างเหมาะสมตามวัยเต็มตามศักยภาพและมาตรฐานการศึกษา และพร้อมเข้ารับการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน รวมทั้งได้รับการฝึกความมีระเบียบวินัย และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข ตลอดจนทุกคนได้รับความรู้พื้นฐานอันเป็นประโยชน์ ทั้งให้เกิดความภูมิใจในตนเองและสถาบัน มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษา มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป

Loading