ศาสนสถาน

ข้อมูลทั่วไป

รายชื่อวัดในตำบลแม่ข้าวต้ม

1.วัดพระธาตุบุญร่มเย็น                      หมู่ที่ 2

2.วัดสันต้นแฟน                                   หมู่ที่ 4

3.วัดศรีส้มสุก                                      หมู่ที่ 5

4.วัดทุ่งต้อม                                         หมู่ที่ 6

5.วัดพณาคงคาราม                             หมู่ที่ 6

6.วัดห้วยอ้ม                                         หมู่ที่ 8

7.วัดห้วยอ้มใหม่                                  หมู่ที่ 9

8.วัดประชาร่วมมิตร                            หมู่ที่ 10

9.วัดเวียงหอม                                     หมู่ที่ 11

10.วัดราษฏร์นิมิตร                              หมู่ที่ 13

11.วัดสันม่วงทอง                                หมู่ที่ 14

12.วัดหนองบัวแดง                             หมู่ที่ 15

13.วัดพระธาตุกู่แก้ว                           หมู่ที่ 15

14.วัดแสงพระธาตุ                              หมู่ที่ 16

15.วัดเทวานิมิต                                   หมู่ที่ 18

16.วัดเกษแก้ว                                     หมู่ที่ 19

17.วัดป่ามหามงคล                             หมู่ที่ 20

18.วัดเวียงกลาง                                 หมู่ที่ 21

19.วัดโล๊ะป่าห้า                                   หมู่ที่ 22

20.วัดทรายมูล                                    หมู่ที่ 23

Loading