รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ข้าวต้ม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

งานการเจ้าหน้าที่

รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ข้าวต้ม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Loading