รายงานผลการดำเนินงานประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

งานนโยบายและแผน

➡ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

➡ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

 ➡ รายงานผลการดำเนินงาน อบต.แม่ข้าวต้ม รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕