รายงานข้อมูลบุคคล บัตรประวัติพนักงานส่วนตำบล

งานการเจ้าหน้าที่

นางอัจฉรา อินทะรังษี

นางสาวนารินทร์ แดงฟู

นางสาววัลลภา ใจมิภักดิ์

นายธีรพงษ์ ศรีพรม

นางกาญจนา วรรณโอภาส

นายอมรเทพ ตระกุลผิว

นางสาวกันยกร อุตนะวงค์

นางกิริยา ชุ่มมงคล

นางบุษบาพร บั้งเงิน

นางสาวนันทิตา สมุดความ

นางสาวนารินทร์ แดงฟู

นางสาวเบญญาพัชร์ บั้งเงิน

นางสาวประไพพร พลเยี่ยม

นางสาววิจิตรา หมื่นโฮ้ง

นางสาวสุปราณี จุมปู

นางอ้อมใจ มาลาวิลาศ

นายชาตรี ใจฟอง

นายเอกวรุณ เพ็งมี

Loading