รายงานข้อมูลบุคคล บัตรประวัติพนักงานส่วนตำบล

งานการเจ้าหน้าที่

นางอัจฉรา อินทะรังษี

นางสิรินภร อุทุมภา

นางภินวรรณ รินนายรักษ์

นายเอกพงศ์ สักรอ

นางสาวกันยกร อุตนะวงค์

นางกิริยา ชุ่มมงคล

นางบุษบาพร บั้งเงิน

นางสาวณิชชา สุขวิริยสกุล

นางสาวนันทิตา สมุดความ

นางสาวนารินทร์ แดงฟู

นางสาวเบญญาพัชร์ บั้งเงิน

นางสาวประไพพร พลเยี่ยม

นางสาวพัสวีร์ ไชยเมืองเลน

นางสาววราภรณ์ แสงจันทร์

นางสาววิจิตรา หมื่นโฮ้ง

นางสาวสุปราณี จุมปู

นางสิรินภร อุทุมภา

นางอ้อมใจ มาลาวิลาศ

นายชาตรี ใจฟอง

นายณัฐวิทย์ ทิพย์แก้ว

นายธนธรณ์ จันแปงเงิน

นายเอกวรุณ เพ็งมี