รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

➡ รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

➡ รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

 

Loading