รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข่าวกิจกรรม
🏆🏆องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประเภท องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าสู่รอบการประเมินในรอบสุดท้าย (ประเภทดีเลิศ ประเภทโดดเด่น และประเภททั่วไป) และได้รับเงินรางวัล จำนวน 460,000 บาท
🥇เพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
และหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี อันจะส่งผลให้การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการของประชาชน🎖

Loading