ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕

งานนิติการ

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่ข้าวต้ม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕

Loading