รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ร่วมกับ
อำเภอเมืองเชียงราย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาเราทำความดี อาสาสมัครดับไฟป่า ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายจำนวนประมาณ 2,000 คน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ประจำปี 2561 เพื่อปล่อยแถวรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ไปดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงมาตรการงดเว้นการเผาในห้วง 60 วันห้ามเผา ณ ลานหน้าหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย

Loading