มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ข้าวต้ม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

หน่วยตรวจสอบภายใน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ข้าวต้ม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Loading