มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

Loading