พิธีมอบประกาศเกียรติบัตร แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ข่าวกิจกรรม
วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566 นายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหาส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตร แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปี 2565 จำนวน 112 คน เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
———————————————

โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2558 โดยใช้อาคารสถานที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม และศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลแม่ข้าวต้ม เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุในระยะแรก เป็นเพียงการรวมกลุ่มพบประพูดคุยกัน แล้วจึงค่อยๆ มีรูปแบบชัดเจนขึ้น มีกิจกรรมที่หลากหลาย ตามความต้องการของผู้สูงอายุ เป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจ และมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น โดยวิทยากรจิตอาสา หรือจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ ประสบการณ์ ที่สั่งสมแก่บุคคลอื่น เพื่อสืบสานภูมิปัญญา ให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน

Loading