พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปีการศึกษา 2565

ข่าวกิจกรรม
นายเพียร กันติ๊บ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมเมืองงาม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
โดยโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้ดำเนินการรับรองข้อมูลนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ “ยากจนพิเศษ” และมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองด้วยวิธีวัดรายได้ทางอ้อม (Proxy Means Test) ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด อปท. ภาคเรียนที่ 1 /2565 จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กศส.) จำนวน 1 คน ซึ่งจะได้รับทุนเป็นค่าครองชีพ ในอัตรา 2,000 บาท ต่อคนต่อเทอม

Loading