ประมวลจริยธรรม

งานการเจ้าหน้าที่

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๗

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๗

Loading