ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ

ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (9 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. ได้มีการประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ โดยมีประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม คณะผู้บริหาร รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.แม่ข้าวต้ม หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ปี 2567 การดำเนินโครงการ แผนการดำเนินงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น และเรื่องราชการ อื่น ๆ

Loading