ประชาสัมพันธ์ เชิญชวญร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวญร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในวันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรม เอ็ม บูทิค รีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

Loading