ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
📢องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ขอเชิญชวนให้
1. ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2. ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2567 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2567 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507)
✅โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีภูมิลำเนาในเขต อบต.แม่ข้าวต้ม ตามทะเบียนบ้าน
2. ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
3. ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ และยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
📝สามารถลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่
ช่วงที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 – เดือนพฤศจิกายน 2565
ช่วงที่ 2 เดือนมกราคม 2566 – เดือนกันยายน 2566
ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด
📌สถานที่ลงทะเบียน ณ งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
📎โดยขอให้ท่านเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
(สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)

Loading