ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

Uncategorized

1.ข้อมูลเบื้องต้นของอปท

2.คำแถลง

3.คำแถลง รายละเอียดคำแถลง

4.คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ

5.คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย

6.บันทึกหลักการและเหตุผล

7.รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน

8.รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน

9.รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล

10.รายงานประมาณการรายรับ

11.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

12.รายงานประมาณการรายจ่าย

13.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

14.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

Loading