ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายเพียร  กันติ๊บ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ขอความร่วมมือผู้บริหาร และสมาชิกสภา ร่วมกันประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

ในการนี้ นายเพียร  กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุง ผลการประเมิน ITA/มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้น ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

Loading