ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ข้าวต้ม (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

งานป้องกันการทุจริต

Loading