ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาสำหรับพัสดุการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาสำหรับพัสดุการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

Loading