ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จังหวัดเชียงราย พ.ศ.๒๕๖๐

งานการเจ้าหน้าที่

➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง                 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จังหวัดเชียงราย พ.ศ.๒๕๖๐

Loading