ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

งานป้องกันการทุจริต

➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

Loading