ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

งานป้องกันการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)