ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องริบหลักประกันสัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องริบหลักประกันสัญญา โครงการเจาะขุดบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๔ บ้านก๊อดยาว ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

 

Loading