ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยตรวจสอบภายใน

➡ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Loading