ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 4 ขอความร่วมมือผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ร่วมกันประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการนี้ นายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุง ผลการประเมิน ITA/มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้น ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

Loading