ประกาศคณะกรรมกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องมาตราฐานทั่วไปหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรจุแต้งตั้ง โอนย้ายฯ

งานการเจ้าหน้าที่

➡ ประกาศคณะกรรมกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องมาตราฐานทั่วไปหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรจุแต้งตั้ง โอนย้ายฯ

Loading