บัญชีแสดงการคำนวณจำนวนอัตรากำลังในการขออนุมัติกำหนดตำแหน่ง

งานการเจ้าหน้าที่

กิริยา

จุฑาทิพย์

ชาดา

นันทิตา

นารินทร์

นิตยา

บุญเรศ

เบญญาพัชร์

ประไพพร

ประภาศิริ

ประยูร

ปิยรัตน์

พัญธิวา

พาณิภัค

พุทธชาติ

มลทิชา

ลีลานุช

วรัญญา

วราภรณ์

ศศิธร

สุขศรี

สุปราณี

สุมาลี

อ้อมใจ

อิศเรศ

Loading