บัญชีกำหนดเกณฑ์และปริมาณการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ตามระเบียบฯ ข้อ ๗ และข้อ ๑๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บัญชีกำหนดเกณฑ์และปริมาณการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ตามระเบียบฯ ข้อ ๗ และข้อ ๑๙

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


บัญชีกำหนดเกณฑ์และปริมาณการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ตามระเบียบฯ ข้อ ๗ และข้อ ๑๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม  

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

Loading